Szanowne Koleżanki i Koledzy

W kwietniu ub. roku zarząd Stowarzyszenia Flota Polska DN, po wielu rozmowach, podjął niełatwą dla siebie decyzję o rozwiązaniu umowy z IDNIYRA EU dotyczącej organizacji komisji PRC i wynajmu sprzętu.

Jak większość z Was wie, nasza dotychczasowa współpraca polegała na zapewnieniu wsparcia profesjonalnej komisji regatowej (sędziowskiej i technicznej - PRC) i całego sprzętu niezbędnego do organizacji regat bojerowych podczas wszystkich regat organizowanych przez IDNIYRA EU oraz poszczególne floty narodowe. Nasza bezproblemowa i płynna współpraca rozpoczęła się w 2007 r. i trwała nieprzerwanie do kwietnia 2019 r. „Przeżyła” zmiany zarządów zarówno SFPDN, jak i IDNIYRA EU. Współorganizowaliśmy wszystkie imprezy rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy rozgrywane w tym czasie. Byliśmy razem nad najlepszym lodzie w Europie. Zawsze na miejscu i zawsze na czas. Pomimo nieraz może zbyt dynamicznie podejmowanych decyzji o zmianach miejsca regat, zawsze działaliśmy elastycznie i tak, by organizatorzy sprawnie, bezpiecznie i terminowo mogli przeprowadzić zaplanowane zawody.

Nasi sędziowie to uznani profesjonaliści. Merytorycznie doskonale przygotowani – na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach i kursokonferencjach i zdobywają stopnie sędziowskie, które pozwalają im przewodniczyć komisjom MŚ i ME. To praktycy żeglarstwa i żeglarstwa lodowego, poważani i doświadczeni bojerowcy. Ale też ludzie, którzy doskonale rozumieją zawodników i warunki, w jakich się ścigamy. Dysponujemy też nowoczesnym, bardzo zadbanym, sprawnym i na bieżąco uzupełnianym sprzętem stanowiącym niezbędne wyposażenie regat bojerowych. Jesteśmy przygotowani na naprawdę każde warunki.

Przede wszystkim jednak jesteśmy profesjonalistami i takiego samego poziomu zaangażowania i profesjonalizmu oczekujemy od naszych partnerów.

W ostatnich latach warunki współpracy stale się pogarszały, a sama umowa była bezustannie zmieniana. I to tylko na niekorzyść SFPDN.

Przed podjęciem decyzji o zakończeniu współpracy podejmowaliśmy, i to wielokrotnie, próby wyjaśnienia sytuacji z przedstawicielami zarządu IDNIYRA EU, jednak nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. Nasza Flota miała coraz więcej kosztów związanych z realizacją umowy. Zostaliśmy na przykład zmuszeni do pokrywania dodatkowych wydatków z naszej, nie tak znowu głębokiej, kieszeni. Ostatnia umowa była niekorzystna tak dla nas, jak i sędziów PRC. Nierozliczone koszty osób pracujących w komisji sędziowskiej i technicznej, niedotrzymywanie przyjętych zobowiązań, nieliczenie się z SFPDN jako równorzędnym partnerem przy organizacji regat doprowadziły do sytuacji, w której podjęto decyzję o zakończeniu współpracy. Decyzję dla wszystkich trudną. Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i zapewnienie IDNIYRA EU czasu na przygotowanie się do kolejnego sezonu już bez udziału i zaangażowania PRC, informację o tym przekazano przedstawicielom IDNIYRA już w kwietniu 2019, a więc po zakończeniu bieżącego sezonu i na wiele miesięcy przed pierwszymi przymrozkami zwiastującymi nadejście kolejnego.

Pismo z wypowiedzeniem zawierało obszerne wyjaśnienie powodów podjętej decyzji i zostało przekazane w kwietniu 2019 roku przed wyjazdem komandora SFPDN do Wiednia, na coroczną konferencję IDNIYRA EU. W naszym uzasadnieniu podaliśmy również stawki i warunki, na jakich jesteśmy gotowi podpisać nową umowę, między innymi za wynajem sprzętu w wysokości: 1.500€ za jedne regaty w roku (tak, jak było w starej umowie), 750€ a za każde następne.

Te nowe warunki nie zostały przyjęte. W relacji po tym wydarzeniu komandor Floty poinformował zarząd o skutecznym wypowiedzeniu umowy z IDNIRA EU oraz przedstawił koncepcję innego rodzaju współpracy, polegającej jedynie na wypożyczaniu sprzętu.

31 grudnia 2019, a więc po ponad 8 miesiącach od wypowiedzenia umowy komandor Attila Pataki zaproponował opłatę 908€ za wypożyczenie sprzętu na MŚ 2020. Według naszej oceny zaproponowana przez niego stawka za wynajem nie pokrywa  rzeczywistych kosztów konserwacji, amortyzacji, postoju i kosztów ubezpieczenia sprzętu. Tej propozycji nie mogliśmy przyjąć.

Dodatkowo, w trosce o wynik finansowy stowarzyszenia, dalszą współpracę w IDNIYRA EU zarząd uzależnił od rozliczenia narosłych zobowiązań i zaległości wynikających z realizacji wymówionej umowy.

Dziś możemy tylko żałować, że sprawa nieuregulowanych należności i ogólne sprawozdanie z realizacji umowy pomiędzy IDNIYRA EU a SFPDN nie zostały wprowadzone do porządku obrad kwietniowej konferencji. Być może w poszerzonym gronie udałoby się wypracować wspólne rozwiązania wcześniej i bez zbędnych, negatywnych emocji.

Nadal jesteśmy skłonni do dialogu i dalszego współdziałania. Dysponujemy profesjonalnie przygotowaną komisją regatową i najlepszym sprzętem do obsługi regat. Jednak warunkiem wszelkiej współpracy, czy to w zakresie całościowej obsługi sędziowskiej i technicznej, czy w zakresie użyczenia sprzętu jest uregulowanie przez IDNIYRA EU wszystkich zaległości. Kolejną sprawą do rozważenia, która powinna być załatwiona przed podpisaniem nowej umowy i ewentualnym wydaniem sprzętu jest jego zabezpieczenie na czas transportu. Majątek SFPDN w postaci przyczepy i całego wyposażenia przekracza wartość 35 700 EURO. Tak więc w sytuacji, gdy własność Floty Polskiej będzie wykorzystywana przez inny podmiot niezbędne będą skuteczne zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia lub utraty sprzętu. Przedstawiciele IDNIYRA EU zdają się nie dostrzegać tego problemu.

Wierzymy, że ostatecznie uda się nam wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie, zabezpieczające interesy i majątek SFPDN, a jednocześnie umożliwiające przedstawicielom IDNIYRA sprawną i bezpieczną organizację MŚ i ME.

Z bojerowym pozdrowieniem

Zarząd SFPDN

 

 

 

Dear Iceboat Sailors

In April 2019 The Polish DN Fleet Board took not easy for us decision about canceling the contract with IDNIYRA Europe regarding hiring regatta equipment and Profesional Race Committee.

As most of you are aware our common cooperation was about supporting by Polish Fleet the Professional Race Committee (Race Officers, scorers, measurement and Technical Team) and the whole technical equipment used during the events organized by IDNIYRA Europe in cooperation with National Fleets. Our hassle-free and flow cooperation had started in 2007 and was running without any break until 2019. The cooperation “survived” both Polish Fleet and IDNIYRA Europe Boards changes. We have been organizing together all World and European Championships during all this period. We have been together on the best ice spots in Europe - always ready, always on time. Even when the decisions about changing the place of the regatta were taken too dynamically, we have been always so flexible that the organizers could make the regatta smoothly, safely and on time.

Our race officers are well-known professionals. Very well prepared essentially. They continuously take part in scholarships, conferences, and meeting upgrading their skills and ranks which allow them to lead the most important regattas. They are practicians of sailing and ice sailing, well known and respected sailors. They are kind of people who understand other ice sailors and conditions they have to work in. We dispose of modern, well-kept, efficient and constantly upgraded equipment necessary to run the ice sailing regatta in all conditions.

Most of all we are professionals and we expect from our partners the same level of professionalism and engagement.

During the last years, the conditions of the contract got worse and worse. The contract has been changed for the worse.

Before taking the final decision about finishing the cooperation the Polish Fleet tried many times to explain the whole situation with the representatives of the IDNIYRA Board, but we had not received the expected results. Polish Fleet has more and more own costs because of the contract with IDNIRA Europe. We have been forced to cover additional costs from our own, not so deep pockets. The last contract became unfavorable, adverse both for our organization and for members of PRC. Unsettled costs of people working on ice: Race Officers and Technical Team, breach of obligations, uncounting the Polish Fleet as the equivalent partner have led us to the point where we took the decision about canceling the cooperation. The decision was difficult for each of us. At the same time we have been considering the safety of the competitors, giving the proper time for our partner: IDNIYRA Europe for preparing for the next season without PRC, the information was given in April 2019 after the season and long time before the first pre-frosts announcing coming the next one.

The letter of cancelation consisted of an extensive explanation of the reasons for our decision and was given to Polish DN Fleet Commodore for the annual National Secretaries Meeting in Vienna in April 2019.

In this letter, the new conditions of the contract were given. They were not accepted. Commodore of Polish Fleet reported that to the Board effective contract cancelation and the new concept of cooperation were presented. It was only about hiring the equipment. The presented cost was presented in the sum of 1500 Euro (the same cost as it was in old contract) for one regatta and 750Euro for the next one.

Additionally in the care of the financial result of our society, the precedent cooperation was dependent on settlement the costs we had pay because of the old contract.

31st of December 2019, IDNIYRA Commodore, Attila Pataki offered to the Polish Fleet 908 euro for hiring the Polish DN Fleet equipment for the DN Worlds and Europeans 2020. According to our calculations, this proposed sum of money doesn`t cover the real cost of amortization, parking, conservation, etc. We could not accept this proposal.

Today we can only regret that the case of unsettled charges and reports of cooperation from the contract between Polish Fleet and IDNIYRA Europe were not in agenda of National Secretaries meeting in Vienna in 2019.

We are still ready for dialogue and cooperation. We are to offer both a professional team of people and equipment. The primal condition to continue cooperation is a settlement by IDNIYRA Europe all overdue.

The next thing to consider before signing the new contract is insuring the equipment during the transport. The real value of all gear is about 35700 €. In the case when the property of the Polish Fleet may be used for a different subject it is necessary to insure from breaking or damaging. Representatives of IDNIYRA Europe seem not to notice this issue.

We believe that finally, we can hammer out the satisfaction resolution which can cover the interests of both partners: the assets of Polish Fleet and a possibility for IDNIYRA Europe to organize a safe and efficient ice sailing event.

Think Ice

Polish DN Fleet Board