Na prośbę Komisji rewizyjnej umieszczamy projekt regulaminu, uwagi, sugestie proszę zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Flota Polska DN

1. Podstawą pracy Komisji Rewizyjnej jest zakres obowiązków i działań kontrolnych ujętych w §19 Statutu Stowarzyszenia Flota Polska DN (za statutem)

2. Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Floty pod względem celowości, rzetelności i gospodarczości. (za statutem)

3. Dokumentacja pracy Komisji Rewizyjnej powstaje na podstawie spotkań / rozmów i wymiany informacji / opinii mailowych pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej i przedstawiana jest Członkom Floty na Walnym Zebraniu Członków (Sejmikach). Stanowi ona również podstawę do końcowej opinii Komisji Rewizyjnej o pracy Zarządu Stowarzyszenia Flota Polska DN i udzielenia Zarządowi Absolutorium na koniec kadencji.

4. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Dopuszcza się zebrania przy pomocy platform internetowych (np. wideokonferencja) oraz kontaktu telefonicznego pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej. Po każdym zebraniu sporządzana jest notatka podsumowująca zebranie.

5. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej kierowane są do Zarządu w formie uchwał podpisanych przez większość członków Komisji Rewizyjnej (dopuszcza się możliwość potwierdzenia akceptacji uchwały poprzez pocztę elektroniczną – skan podpisanych uchwał; uzupełnienie oryginałów o własnoręczne podpisy, następuje na zebraniu Komisji Rewizyjnej odbywającym się przed każdym Sejmikiem lub w terminie wcześniej określonym przez Członków Komisji Rewizyjnej).

6. O dostrzeżonych nieprawidłowościach w czasie kontroli, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest zawiadomić w najkrótszym możliwym czasie Zarząd Stowarzyszenia Flota Polska DN, który powinien podjąć stosowne działania zgodnie z pokontrolną uchwałą Komisji Rewizyjnej.

7. Regulamin Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Flota Polska DN (Sejmik) w dniu …………………..…. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.